Sheikh Abbdul Rahman-Said

RWANDA

Nazengurutse uru rwibutso mbonye ubugome buhambaye abanzi b’ikiremwamuntu bakoze bavutsa ubuzima Abatutsi babaziza uko Imana yabaremye. Mboneyeho gusaba Imana ko yarinda u Rwanda ubu bugome ntibuzongere kurangwa mu Rwanda no kw’isi hose.

Latest Messages