Christine Marara

RWANDA

Tugomba kuzaharanira ko ibyabaye bitazongera kubaho ukundi kandi mu gihe twese tukiriho urumuri ntirugomba kuzima. Ntituzabibagirwa.

Latest Messages